واژه پارسی

نخست

                                           

ا

 

دیدارگاه واژه پارسی خانه ایست در اغاز کار که نیازمند مهر و خرد شما میباشد تا بیاری یکدیگر بتوانیم بیش از پیش پارسی را پاس داریم و واژه های پارسی را بکار گیریم.  تاریخ و فرهنگ و ادب پارسی در این دیدارگاه نقش ویژه دارند. پیشنهاد ها و خرده گیری های شما بسیار مهم و در خور تقدیر خواهد بود.

 

 

web counter
web counter