واژه پارسی

خانه ما

  خانه ما

       خانه ما اون دور دور ها نیست                                       

      خانه ما پس کوهها و دشتها نیست                                             

      خانه ما در کنار یکدیگر است

      خانه ما تار و پودش در زبان و فرهنگ ایران است

      خانه ما خشت هایش از مهر است

      خانه ما جای پیوستگی و همبستگی و همیاری و همگانی است

      خانه ما همیشه در خانه تکانی و نوسازی است

      خانه ما خانه تو و من  سازه ای از ما و پیمان ما است

      باین خانه خوش و شاد و پر ز مهر آیید

      باین خانه به پاکی و نیکی با اندیشه ای باز بیایید

      باین خانه با آغوشی باز و دست های گشوده آیید

      در این خانه سوگند میخوریم فرهنگ ایران زمین را پاس داریم

      در این خانه سوگند میخوریم همواره یار و یاور یکدیگر باشیم

      در این خانه سوگند میخوریم همواره به آرمانمان وفادار و کوشا باشیم

      خانه ما تار و پودش در زبان و فرهنگ ایران است

      خانه ما خشت هایش از مهر است

      خانه ما جای پیوستگی و همبستگی و همیاری و همگانی است

 


 

     در خانه ما هرکس زبان خود دارد و همه ما یک زبان مشترک داریم.      

       فارسی یا پارسی زبان مشترک ایران زمین است . در ایران زمین گویش و

       زبان های بسیاری داریم که خود مایه سربلندی و سرافرازی ماست . همه زبان

       ها برابر  مورد ستایش  و ارجمند هستند. هر کس هر قوم هر تیره و گروهی

       در گویش و زبان خود ازاد و برابر است و بایستی مورد پشتیبانی همگان باشد.

       زبان پارسی تنها  زبان مشترک سرزمین ایران است که از نژاد, قوم ها, تیرها

       و گروه و مردم های گوناگونی را در بر گرفته و شکل یافته.

 

        

 

    در خانه ما هرکس زبان خود دارد و همه ما یک زبان مشترک داریم.