واژه پارسی

واژه

واژه یاب پارسی

از روی پیوند یا دنبالک یا Link پایین میتوانید به واژه یاب پارسی بروید و واژه مورد پرسش خود را باسانی پیدا کنید. کوشش شده که واژه های اسان و متداول هر روزی در دسترس گذارده شود. مهر کنید و پیشنهاد های خود را بفرستید تا افزونی یابد. چنانچه در واژه یاب در پی واژه ویژه ای میباشید با فشار بروی Ctrl+F در بالا بسوی راست در چهار گوش جستجو Find واژه مورد نیاز را وارد کنید . چنانچه واژه در واژه یاب باشد دردم و بیدرنگ به ان واژه و برابر واژه پارسی ان دست میابید.

چنانچه واژه ای را نیافتید مهر کنید و انرا از راه تارنامه vajehparsi@gmail.com برای افزودن بفرستید یا روانه کنید

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ummSg5svSa8sKi2ffwLfQaNW2obTu5iVEb3Igfn4XVo/edit?usp=sharing  


واژه های پارسی ورجاوند و مقدس هستند و در نگهبانی و نگهداری و بکار بستن انها بایستی کوشا باشیم. سرچشمه واژه های واژه یاب از بن مایه های گوناگون گرفته شده. بسیاری را در کتاب کدبان حسین اقوامی ؛فرهنگ واژه های فارسی به پارسی؛ در تارنامه <کتاب چهرها> (Face Book) یافتم. خود را بدهکار به تمام کسانی میدانم که در این راه کوشش نموده اند. میدانم که  از ان خود تنها کوشش و مهر باین کار را دارم.  انچه مرا راهنما بوده اندیشه دل و مهر و بدهی به خود به ایران و فرهنگم بوده. میدانم در این گرداوری و نبشتار اشتباه و کوتاهی های بسیار دارم و برای درست کردن و ویرایش انها از شما خواستار یاری میباشم. تارنماهای بسیاری در این راستا موجود هستند بمانند.

  • بن مایه و سرچشمه ها:                                                                                                                                                                                                 www.beparsi.com

www.parsianjoman.ir/fa/?page_id=2210

/www.facebook.com/pure.persian/?fref=nf 

http://www.irane7000saale.com/P-L-R-IRAN7000.htm

www.mehremihan.ir

 

 


الف   ب   پ ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ س ش ص  ض ط  ظ  ع  غ  ف  ق   ک   گ  ل   م   ن   و  ه   ی


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی    

 ابدا    هرگز, هیچگاه
 ابداع    نوآوری
 ابتکار   نواوری
 ابن سینا   پور سینا
 ابهام   گنگ  پوشیده 
 ادامه   پیگیری, دنبال کردن
 ارايه   نشان دادن , پیش اوری
 انعطاف     نرمش
 انقلاب    دگرگونی, شورش
 اخوی   برادر
 ارتفاع   بلندی
 استقامت   پایداری
 اقوام   بستگان,  نزدیکان
 امداد  یاری , کمک
 انتظار  چشم داشت, چشم براه 
 انعام   جایزه، پاداش
 اولاد  فرزند
 اکتفا کردن    بسنده کردن
 اکتفا    بسنده
 البته    بیگمان, همانا
 اضافه   افزودن, افزایش
 ابتدا   نخست, آغاز 
 اعیاد   جشن ها
 الاهه    یزدان, ایزد, پروردگار, خدا
 اللاه    یزدان,ایزد, پروردگار,خدا
 اسم   نام 
 انتخاب    گزینش
 اطاق   اتاق
 اصفهان    اسپهان
 اقوام     تیره, مدمان
 البته   بیگمان,  با این همه
 اشعه    پرتو, فروغ
 احتمال    گمان, شاید
 امکان    شدنی, توانایی
 امکان دارد   جا دارد, شایسته است,  شاید
 امکان پذیر   شدنی
 املت    نیمرو
 انتخاب    گذینش
 احترام   ستایش, بزرگداشت, گرامی, ارج
 افتخار   سربلندی, سرفرازی, بالیدن
 افراد    کسان, مردم
 ابلاغ  دستور, فرمان
 استشهاد   گواهی
 استراق سمع    شنود
 استشمام کردن   بوییدن
 استحقاق   شایستگی، سزاواری
 استدعا می کنم   خواهش می کنم، در خواست می کنم
 استفاده از    به کارگیری
 استعمال کردن   به کار بردن
 استرداد    بازگرداندن، پس دادن
  انشا الله  بامید خدا   بامید پروردگار
 استراحت کردن  آسودن، خوابيدن
 اعتماد به نفس    خود باوری
 اعجاب انگیز    شگفت انگیز
 اعتدال   میانه روی
 اعتقادات   باورها
 اعراب   تازیان 
 اغلب    بیشتر
 افتتاح   گشایش
 افتخار   سربلندی
 اعلام کردن    آگاه کردن
 اعزام    روان, گسیل، رهسپار، راهی
 اقبال       بخت
 اقامت         ماندن
 اقتباس از   برگرفته از
 الحاق   پیوست
 البسه    پوشاک
 امتحان        آزمون
 اقصی نقاط جهان         سرتاسر جهان
 امتناع          خودداری، پرهیز
 امثال      همانند
 ان شاء الله       به امید خدا، اگر خدا  بخواهد
 اقدام نمودن         دست زدن
 اقلیت          کمتر
امتداد     راستا
 اما       ولی
 الان       اکنون
 احتمال  شاید
 احترام گذاشتن  ارج نهادن   والا داشتن
 احتراما   محترمانه  ارجمندانه   باستایش 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی    

 بعضا   گاهی                                   
 بعضی   برخی,  پاره 
 بی‌ نهایت    بی‌ پایان، بیکران
 بصیر   دانا, آگاه, بینا
 بصیرت     بینش,  دانایی  
 باعث     انگیزه, مایه
 بواسطه    به انگیزه
 بی نهایت     بی کران,   بی پایان
 بین     میان
 بهشت                 آرمان شهر
 بسط  گسترش
 بسمه تعالی  بنام خدا
 بشارت  مده   نوید
 بعد از ظهر  پس از نیمروز

 


 واژه بیگانه 

  واژه پارسی   

 پارک  بوستان   گردشگاه                               
 پزدادن  خودنمایی 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 تاخیر   دیر کردن، درنگ             
 تابلو  نگاره
 تاریخ   کارنامه گذشتگان
 تاریخچه    کارنامک
 تالیف     نوشته
 تجربه    آزمودن
 تخریب    ویران کردن، نابود کردن
 تذکر    گوشزد، یادآوری
 تربیت بدنی  پرورش اندام
 ترجمه    برگردان
 ترحم   دلسوزی
 تردد    آمد و شد
 ترور   کشتن، ترس و هراس
 تروریست     دهشت افکن
 ترویج    گسترش دادن
 تریکو   کشباف
 تز   پایان نامه
 تکامل     پختگی 
 تنفر  بیزاری، کینه، دلزدگی
 تئاتر     تماشاخانه
 تئوری     دیدمان
 توجه    روی آوردن، نگاه
 تعجب    شگفتی 
 ترغیب کردن      برانگیختن، واداشتن
 تناسب    برازندگی
 تحمل    بردباری، شکیبایی
 تحمل ناپذیر  توانفرسا
 تزیین   زیور، ارایش
 تواضع    فروتنی
 تصحیح   درست کردن، ویرایش
 تدبیر  چاره اندیشی
 تحقیق  پوهش   برسی   جستجو 
 تحول  دگرگونی   دگردیسی
 تجمع  گردهمایی
 تحصیل   فراگیری   یادگیری   اموزش   
 تاسیس  بنیان گذاری   پایه گذاری   راه اندازی
 تاسف  اندوه   افسوس   شوربختی

  


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 ثابت               استوار، پابرجا، پایدار،ایستا
 ثواب   پاداش  نیکو کاری   بخشش
 ثروت  دارایی   سرمایه   توانایی
 ثبات  پایداری   استواری   پابرجایی
 ثنا  ستایش
 ثبت نام  نام نویسی
 ثانیا  دوم   دوم انکه   دیگر بار

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 جنابعالی    بزرگوار،  والاگهر        
 جواب    پاسخ
 جوابگو   پاسخگو
 جهت     سو
 جایزه    پتداش
 جالب     دلچسب، گیرا، دلنشین
 جزیره  ابخست
 جانب   سوی 
 جاهل  نادان   بیخرد   
 جانی  تبهکار   ادمکش
 جانبی  کناری   پهلویی
 جرم  گناه   لغزش   بزهکاری
 جزا  کیفر   سزا
 جزوه  دفترچه   نوشته

 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

چطوری  چگونه   چه جوری                              
 چارقد  روسری

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی 

 حاضر      آماده دردسترس                  
 حرمت    آبرو، ارج 
 حرکت    جنبش، پویش 
 حریف    هم زور، هم آورد، بد اندیش 
 حل  کردن     گشودن، باز کردن
 حضور بهم رساندن   گرد همایی
 حضور  نزد
 حرکت     جنبش، تکان 
 حافظه    یادآوری
 حمایت    پشتیبانی، همیاری، همدلی
 حسود    بد اندیش 
 جزیره   ابخست
 حادثه  پیشامد رویداد   
 حال    حالا  اکنون   اینک   اینگاه
 حاکمیت  فرمانروای
 حراست  نگهبانی   پاسبانی
 حرارت  گرما
 حقیقت  راستی   درستی
 حوالی  پیرامون   دور پبر   گرداگرد

 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی 

 خطیب   سخنران
 خانوم    بانو، دوشیزه
 خبر  آگاهی‌، پیام
 خبر دادن   آگاه کردن
 خلاص   رهایی
 خلاصه   چکیده، گزیده
 خلاصه اینکه   بدین سان
 خلاصه کلام    سخن کوتاه
  خلقت     آفرینش، سرشت
 خلق کردن   آفریدن، ساختن، نواوری
 خیر عمومی   نیک خواهی، همگانی
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی   

 دنیا     گیتی
 دین     آيین
 دعا کرد     نیایش کردن               
 دعوت      فراخوان
 درک کردن     پی بردن
 دیکتاتور  خودکامه
 دفاع  پدافند   پشتیبانی   ایستادگی
 دفع  پس زدن   دورکردن   
 دعوا  ستیزهزد و خورد
 دفعتا  ناگهان
 دقت  موشکافی   ژرف بینی
 دم صبح  سپیده دم   پگاه 
 دقیقه
 دقیقه  دم
   

 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 ذات        سرشت, نهاد, گوهر      
 ذاتی       خدادادی, گوهری
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 رایج       روان، گسترده 
 ردیف      پایه
 رسول     فرستاده
 رادیولوژی    پرتوشناسی
 رشد      پیشرفت, بالندگی
 راغب       گرایش, خواهان, گراییدن
 رضایت     خشنودی
 رصد خانه     دیدگاه
 رصد      رسد, نگرش, چشم دوختن
 ربط      وابسته, پیوسته
 رنسانس      از نو زاییدن
 رندی  روشنفکری   پویایی   ازاد منشی
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 واژه بیگانه    

 واژه پارسی  

 زوجه     همسرا                            
 زیاده طلبی        زیاده خواهی                  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


 

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

                                 
   

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 سابق     پیشین                        
 ساحل       کرانه
 ساده لوح       خوش باور، ساده نگار
 سارق        دزد
 ساکت         خاموش، آرام
 سالاد       سبزینه
 سال جاری       امسال
 سال شمسی‌      سال خورشیدی
 سال قمری    سال ماهشیری
 سطر     رده
 سانحه        پیشامد، رخداد
 سرور        شاد, دلشاد, شادمان    
 سریع العمل       چالاک، تندکار
 سرقت            دزدی
 سعید        جشن
 سفاک        خونریز
 سریع السّیر     بادپا، تندرو
 سفر کردن      راهی‌ شدن
 سفید       سپید
 سکولار      گیتی‌ گرا، دنیا گرا
 سکونت          جای گرفتن، خانه گرفتن
 سلاح       جنگ افزار
 سلحشور         دلاور
 سلسله جبال       رشته کوه
 سرقت      دزدی, دستبرد
 سوال      پرسش
 سخاوت   بخشش
 سمبل      نماد
 سلیس  روان  رسا
 سلیقه  پسنده
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 شاهد  بیننده   
 شروع  آغاز
 شجاع              دلیر
   
   
   
   
   
   

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

   
   
   
   
   
   
   
   

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 ضرر  زیان
 ضدّ  ناسازگار
 ضدید  ناسازگاری، دشمنی
   
   
   
   
   
   

  واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 طاهر  پاک
 طاقت  تاب
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 ظاهر  نما، آشکار، هویدا
 ظلم  ستم، بیداد
 طعم    مزه
   
   
   
   
   
   
   

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 عازم  رهسپار
 عاقبت  سرانجام
 عدالت  دادگری
 عدد  شماره
 عدل  داد
 عدم  نبودی
 عرض   پهنا
 عزّت  سربلندی
 عهد   پیمان
 عالی              برتر، ارجمند، والا
 عمومی  همگانی
   
   
   
   
   
   

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  
 غذا   خوراک
 غریب  نا آشنا
   
   
   
   
   
   
   

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 فست فود    خوراک آماده
 فعال  کوشا   پویا   پرکار
 فعلا  اکنون   این دم   هم اینک
 فعلی  کنونی
 فقر  تهیدستی   تنگدستی   نداری
 فقط  تنها
 فکر      

 گمان   اندیشه   باور

 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 قالی  فرش
 قامت   اندام
 قدم  گام
 قدیم  کهن، باستان
 قرار  پیمان
 قرارداد  پیمان نامه
 قرمز  سرخ
   
   
   
   
   
   

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 کشف  پیداکردن    پی بردن   یافتن   اشکارساختن
   
   
   
   

 

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

   
   
   

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

   
   
   
   
   
   
   

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 مجروح  زخمی
 مجلس   انجمن
 مساوی   برابر
 محلی   بومی
 مشاهده  تماشا
 مقابل   روبرو
 مناسب  برازنده
 منظره   چشم‌انداز 
 منهدم   نابود
 مورد نظر   دلخواه
 میراث   بازمانده
 موفق         کامیاب
 موفقیت           پیروزی
 مثبت            سازگار، برپا، هم آهنگ
 منفی‌            ناسازگار، ناهم آهنگ
 مخفیانه            پنهانی
 مخصوص        ویژه
 مختلف            گوناگون
 مخلص              پاک  همدل  نیک خواه
 پاک    همدل  نیک خواه
 معاصر           هم دوره، امروزی، هم روزگار
 مصطلح           زبانزد
 محدود  اندک   کم   ناچیز
 محدود کردن  در تنگنا کذاشتن
 محدودیت  تنگنا   چارجوب
 محروم  بی بهره   ناکام
 محاکمه  دادرسی   دادگری   دادوری
 محرم  خودی   رازدار   اشنا   همدل

 


 

 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 نصیحت   پند
   
   
   
   
   
   

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 وب سایت   تارنما
   
   
   
   
   

 


 واژه بیگانه 

 واژه پارسی  

 هویت             شناسه, نام ونشان, کیستی  
 هدف               انگیزه، آرمان
 همنوع   همگون
 هم جهت   همسو
 هم فکر  هم اندیش
   

 


 واژه بیگانه

 واژه پارسی