واژه پارسی

روزی یک واژه

روزی یک واژه

به یاری و مشارکت یکدیگر هر روز دست کم یک واژه را مورد بررسی و یادگیری قرار میدهیم. کوشش بران خواهد بود که واژه هایی را برگزینیم که کاربرد روزانه داشته باشند.  شایان توجه انست که همه روزه در گفتار و نوشتارمان از انها بهرهمند شویم و احساس سربلندی و برتری از بکار گرفتن واژه های پارسی کنیم و با افتخار و اوای رسایی انها را بکار گیریم.

 

نخست چهار واژه را پیش میکشیم که بسیار گسترده و همه گیر میباشند. 

درود

سپاس

افرین ماشاالله

بامید پروردگار ایشالله

درود: از این پس بهر که میرسیم دیدارمان را با واژه درود اغاز کنیم. در ورود به تاکسی یا فروشکاه یا اداره یا کارگاهی در پیش دوستان و هر دیداری را با درود اغاز کنید.به فرزند و همسر درود را همراه با بوسه ای از مهر و توجه همراه سازید. برای خود داستانی بافتم که همچنانکه دو رود بهم میرسند و با هم بگونه ای چدا ناپذیر امیخته میشوند و همراه و همگام میشوند با درود گفتن ما بیان همبستگی و سپاس از سوی خود میکنم.   

سپاس: پاسداری از  و ارج گذاری به  هم سوی  خود بروش نیکی گفتار و کردار و پندار  میباشد. با بیان سپاس یاد اور میشوید که نیک گفتار و کردار و پندار میباشید.

افرین و بامید: ماشاالله و ایشالله. برویهم رفته بایستی از *ال* پرهیز کرد که چنین واژه ای در پارسی نداریم. روزی در بلندی های توچال به پیری جوانمرد برخورم و از روی ادب به ایشان گفتم ماشاالله خوب امدید و ایشاالله در قله خواهم دیدتان. ایشان با مهر ولی با بداخمی گفت ماشاالله  ایشاالله یعنی چه ؟ پرسش کردم پس جه گویم؟ گفتا بجای ماشاالله افرین و بجای ایشاالله بامید پروردکار یا بامید. از خود شرمنده شدم ولی درس خوبی گرفتم و از ان پس چنین کردم. هرگاه بجای واژه پارسی واژه بیگانه ای را بکار میگیرم بی درنگ با اوای رساتر واژه پارسی را بیان میکنم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روز دیگر واژه ای دیگر:

شناسه   شایان   بینش   روش

هویت: شناسه   چبود   چیستی   کیستی

ببینید چه زیبا رسا و ژرف میباشد. شناسه شناختن داشتن دانش از خود. چبود و چیستی و کیستی بهتر از این نمیتوان پی به هستی خود ببریم. جهانی در هر یک از این واژهای شایان و ارزشمند نهفته است.  

مهم: شایان   با ارزش   پرارج   برجسته   گرانمایه

براستی هریک از این واژه ها در خود بیانگر معنی و میشود چم انها را از خود انها را دریافت 

طرز تفکر: بینش

بینش شما از شناسه یا چبود خودتان چیست؟  بینش شما نمیانگر سرشت و منش و بزرگواری (شخصیت) شماست 

طرز رفتار: روش

راه و روش زندگی یک ایرانی بر چه پایه و بنیادی (اساس) استوار است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واژ ه هایی برای امروز:

 بدون تردید میتوان گفت یکی از بارز ترین سنجه (معیار) های شناسه  و کیستی (هویت) هر فرد زبان و واژه های است که او بکار میگیرد.  یک روز یا یک ساعت  از گفتار  یا برگه ای از نوشته مان را بررسی کنیم و ببینیم چند در سد از واژه های بیگانه را هرچند ناخود آگاه بکار گرفته ایم . آیا گمان ندارید که با بکار بستن واژه های بیگانه به شناسه ملی خود سرشت و منش (شخصیت) خود اسیبی ناروا وارد میکنید؟ 

تا کنون واژه های درود و سپاس و افرین و بامید پروردگار و شناسه (چبود   چیستی   کیستی )و شایان  (با ارزش   پرارج   برجسته   گرانمایه) و  بینش و روش رابررسی کرده ایم.  امروز سه واژه را پیشنهاد داریم که روزانه واژه بیگانه انهارا بکار میگیریم.   بامداد   نیمروز   ناشتایی  را باسانی جایگزین واژه های بیگانه انها نماییم.

صبح:  بامداد

صبحانه:  ناشتایی

ظهر: نیم روز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پی پار بودم

با نور فشانی در دست در پی یاری دلداده و پایدار به فراگرفتن و گسترش واژه های پارسی در گردا گرد این کتاب چهره هادر این جهان انگاری (مجازی) در گردشی هستم. سرگشته ام  و پر ز بیم در پی ان یاری تا با یاری اش توانیم واژه های پارسی را  ز نو یادگیریم و گسترش دهیم و جایگزین واژه های بیگانه کنیم.

در این راستا روزی واژه ای بر لب و هر ماه کتابی دردست برگزینیم و بدونه بهانه ای عاشق وار در پی پیمان خود  کوشا باشیم. دل را به بکار بردن واژه های پارسی خوش داریم و زبان الوده به واژه بیگانه نکنیم.

اغاز کار با  واژه های چون:

سپاس     بجای    تشکر

درود        بجای     سلام

افرین        بجای     ماشاالله

بامید پروردگار     بجای     انشاالله

منش        بجای    طرز تفکر

روش        بجای    طرز رفتار

شناسه        بجای    هویت

چیستی        بجای    هویت

کیستی        بجای    هویت

پر ارج        بجای    مهم

با ارزش        بجای    مهم

برجسته        بجای    مهم

بامداد        بجای    صبح

ناشتایی        بجای    صبحانه

نیم روز        بجای    ظهر  

و کتاب: چرا درماندهایم؟ جامعه شناسی خودمانی  نویسنده: حسن نراقی نشر اختر چاپ ۲۴ بها ۱۰۰۰۰۰ ریال

بوده.

برای امروز چند واژه اسان را میافزایم

عظیم= بزرگ  پرشکوه   تنومند   سترگ

بین المللی= جهانی فرامرزی

کریه المنظره= زشت روی

 تفریح =  سرگرمی  شادمانی

 جمعه =  ادینه

 کثیف =  الوده

 رمز  = سربسته  راز   نهفته

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

روزی واژه:

همانگونه که گویم پروردگارا روزی ما را برسان که بدن ما گرسنه نماند.  میتوان چنین اندیشید که روان و جان و اندیشه ما نیاز به روزی ای برای پاسداری شناسه و نکو سخن راندن میباشد. هرگاه از ان سرباز زنیم روان ما گرسنه و نیازمند باقی میماند. چنانچه این نیاز را در خود به پروریم گام بزرگی در راه سرشتی پاک و والا برداشته ایم.

روز بخیر:    روز خوش

شب بخیر:    شب خوش

روز تولد:        زاد روز

روحانیون:    دین مداران

روحانی:        دین یار

امید وارم در این پنج واژه به قدرت پارسی اگاه شده باشید. واژه خیر گجا و واژه خوش کجا.  دین مداران و دین یاران یا بهتر گوییم ایین مداران یا ایین یارن بس پر سهشتر (پر معناتر) از واژه روحانی میباشد.       

------------------------------------------------------------------------------------

روزی امروز از واژه ها

دریغا و سد افسوس در شادی پذیرفتن زبان پارسی در سامانه اموزشی المان که در دفتر چهره ها (Facebook)  بازتابی داشت در ده رده پانزده واژه بیگانه بکار گرفته شده است. بجای بالیدن چنین واهی ایا پسندیده تر نیست بخود اییم و زبانی که بان افتخار میکنیم از واژه های بیگانه پاک و واژه های پارسی را پاس داریم؟ خرد چنین بایسته میکند تا شما بر چه کوشا باشید.

تاسف:          افسوس  دریغا  شوربختی  اندوه

قبول:         پذیرش  پذیرفتن

نظام:         سامان   اراستن   سامانه   ارتش

چارت:         نمودار

کتاب:         دفتر   نوشته   نسخ

مبارک:         خجسته   فرخنده   پسندیده   همایون

عنوان:         نام   سراغاز   پیش گفتار

صدا:         اوا   سدا

احساس کردن:     سهیدن   فهمیدن            

___________________________________________________________________