واژه پارسی

واژه یاب پارسی

واژه یاب

 

با بکار گرفتن واژه یاب واژه های بیگانه را با واژه های پارسی جایگزین کنید:

هم اکنون ۵۲۱ واژه بیگانه و برابر انها واژه پارسی را وارد کرده ایم. 

از روی پیوند یا دنبالک یا Link پایین میتوانید به واژه یاب پارسی بروید و واژه مورد پرسش خود را باسانی پیدا کنید. کوشش شده که واژه های آسان و متداول هر روزی در دسترس گذارده شوند. مهر کنید و پیشنهاد های خود را بفرستید تا افزونی یابد. چنانچه در واژه یاب در پی واژه ویژه ای میباشید با فشار بروی Ctrl+F در بالا بسوی راست در چهار گوش جستجو Find واژه مورد نیاز را وارد کنید . چنانچه واژه در واژه یاب باشد دردم و بیدرنگ به ان واژه و برابر واژه پارسی ان دست میابید.

چنانچه واژه ای را نیافتید مهر کنید و انرا از راه تارنمای vajehparsi@gmail.com برای افزودن بفرستید یا روانه کنید.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ummSg5svSa8sKi2ffwLfQaNW2obTu5iVEb3Igfn4XVo/edit?usp=sharing