واژه پارسی

واژه های ویژه

 واژه های ویژه (تخصصی) رشته های  گوناگون 

 

واژه های اقتصادی  توانایی و ارج زبان پارسی   دکتر حسین وحیدی

انتشارات تهران ۱۳۷۵

http://www.parsianjoman.ir/fa/wp-content/uploads/2015/06/Vezhegan-eEghtesadi.pdf

واژه های رایانه:

واژه های اداری:

چگونه و با جه واژه هایی نامه های اداری را بنویسیم. بی تردید روشهای گوناگونی وجود دارد. پیشنهادی که در اینجا میشود گامی در پارسی کردن نامه نگاری اداری است که شاید برترین روش نباشد. همواره چشم براه خرده گیری و پیشنهاد های ارزنده شما میباشیم.

پیشنهاد نخست: پرهیز از فرنام و لقب های گزافه گویی و بزرگ انگاری است که هر دو سو میدانید دروغ و ریا کاری و بزرگ انگاری است. گفتاری ساده و ارج گذاشتن به مرتبه و شخص پسندیده تر از گزافه گویی های دروغین میباشد.تا جایی که امکان دارد از واژه های تازی و باختری پرهیز کنید. از قهرمان پروری و حقیقت گریزی و ظاهر سازی و بسیار خواهی دوری جویید. قانون مندی و ساده گوی بسیار کارا میباشد.

بجای جناب:  سرور   سرکار   مهتر

بجای موضوع:  پرسمان  درباره   زمینه   

بجای محترما:  باگرامی داشت   ارجمندانه  

بجای محترم:  ارجمند   بزرگوار  گرامی   والا    

بجای سلام:  درود

بجای تشکر: سپاس

بجای اینجانب:   من   از این سو 

بجای ...