واژه پارسی

نسک شناسی

سپاس زنان و مردان فرهیخته دانش پژوه و  دانش پرور که باوجود تمام سختی ها  با کوششی یگیرانه ما را در  زمینه های  گوناگون با نشر نوشتار های خود از دیر باز تاکنون  در بدست اوردن اگاهی و دانش راهنما ویاری داده اند. شوربختی ما نه در نداشتن نوشتارهای موثر و کارا بوده و هست  بل در بی مهر به  کتاب خوانی و خوانش است. ما همه چیز  دانایان نادان میباشیم. از بیان دیدگاه خود که بی تردید و بدون شکی والاترین و درسترین دیدگاه است در هیچ مورد و زمینه ای کوتاهی نمیکنیم. براستی با چنین دیدگاه و برتری جویی مان نیازی به کتاب و نوشتاری نداریم.  

در اینجا امیدوارم با پی بردن به نیاز دانستن و پی جویی برای دانستن و اگاه شدن با برسی و اشنای دادن با نوشته ها و دیدگاه های متفاوت گسترش بینش و خرد ورزی ایجاد کنیم. بی تردید یک برسی کوتاهی از کارنامه هستی مان نموداری از باز کرد های پی در پی از  لغزشها و کوتاهی ها و کژی های  میباشد. نخستین گام برای فرجامی نیک خود تهی کردن از انگاشتن همه چیز دانی مان و ایجاد شور و سهش دانستن و باز نگری و دوباره نگری برای یادگیری همراه با شک و تردیدی سازنده برای بازنگری به دانسته هایمان میباشد.

برین راستا در اینجا تنها نام  نوشته هایی را برای توجه شما در میان میگذاریم  و در برگ دیگری برخی را مورد بررسی وبازنگری قرار میدهیم. بر ان امید که  هر یک  بگاه خود دست یاری بگشاییم..

 

۱- دوقرن سکوت : سرگذشت حوادث (پیشامد ها) و اوضاع (رویداد ها) تاریخی ایران در دو قرن اول (نخست) اسلام.      دکتر ابوالحسین زرین کوب   چاپ بیست و چهارم  تهران   انتشارات سخن   ۱۳۹۰  شمارگان ۵۵۰۰ نسخه  ۱۲۵۰۰۰ ریال .

۲-